Reset Password

Your search results

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ASTICON NV: de rechtspersoon gevestigd aan de Grote Combeweg BR.37 , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo onder dossiernummer 32511.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ASTICON NV een overeenkomst aangaat.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ASTICON NV en de Opdrachtgever.
d. Opdracht: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed verstrekt aan ASTICON NV, waaronder de opdracht tot het vinden van een perceel, woonruimte of commercieel onroerend goed dan wel het vinden van een huurder of koper voor een perceel, woonruimte of commercieel onroerend goed.

Artikel 2 – Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding, waaronder overeenkomsten alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en), waarop ASTICON NV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of digitaal (per e-mail) is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ASTICON NV, voor de uitvoering waarvan door ASTICON NV derden dienen te worden betrokken.
c. Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende bedingen dan wel afwijkende bedingen, zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk of digitaal (per e-mail) zijn overeengekomen.
d. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, c.q. onverbindend zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden dan wel in de overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. ASTICON NV en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde binnen afzienbare tijd nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk zal naderen.
f. Indien ASTICON NV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ASTICON NV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
g. Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Ter hand stellen
a. De algemene voorwaarden zijn in het bijzonder, naast hetgeen in artikel 2 is opgenomen, van toepassing door het ter hand stellen van een kopie in papier of digitaal door verzending van een kopie in pdf als bijlage per e-mail met ontvangstbevestiging aan een door de Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
b. De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden digitaal op de website van ASTICON NV in te zien en te downloaden. Desgewenst kunnen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden aan een ieder die dat wenst.

Artikel 4 – Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
a. Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door ASTICON NV in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.
b. ASTICON NV heeft slechts een bemiddelende rol in de overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een derde, waarbij ASTICON NV op geen enkele wijze partij zal zijn bij de overeenkomst. Dit houdt tevens in dat ASTICON NV op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor eventuele schadelijke c.q. negatieve gevolgen van de overeenkomst die gesloten is tussen de Opdrachtgever en een derde en/of als de Opdrachtgever op welke wijze dan ook schade dan wel nadeel zal ondervinden van de met de derde gesloten overeenkomst. Uiteraard zal ASTICON NV bij de uitvoering van haar opdrachten zorgvuldig mogelijk handelen, echter geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
c. De Opdrachtgever vrijwaart ASTICON NV tegen alle aanspraken van derde op vergoeding van schade zoals onder meer bedoeld in het voorgaande artikellid.
d. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen ook werknemers van ASTICON NV zich op het in artikel 4.3 gestelde beroepen.
e. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of digitale documenten en sleutels.
f. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en ASTICON NV niet dat ASTICON NV door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat ASTICON NV uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 1811 BW (Suriname), voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 5 – Offertes en aanbiedingen
a. ASTICON NV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overage publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
b. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ASTICON V gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
c. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is ASTICON NV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ASTICON NV anders aangeeft.
d. Een samengestelde verplicht ASTICON NV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Aanbiedingen of prijsopgave offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

Artikel 6 – Prijzen
a. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7 – Totstandkoming van de overeenkomst
a. Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of digitaal heeft geaccepteerd.
b. Een overeenkomst tot opdracht komt mede tot stand tussen de Opdrachtgever en ASTICON NV, doordat een Opdrachtgever zijn object met foto’s en een omschrijving van het object heeft laten opnemen op de website van ASTICON NV.

c. ASTICON NV is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven.
d. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan ASTICON NV verschuldigd zijn.
e. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop ASTICON NV van het overlijden kennis krijgt.

f. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze algemene voorwaarden anders blijkt of de opdrachtgever en ASTICON NV anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte kosten. De opdrachtgever en ASTICON NV kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte kosten overeenkomen.
g. Indien ASTICON NV iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan ASTICON NV gericht stuk, heeft ASTICON NV geen recht op betaling van honorarium, verschotten of kosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.

Artikel 8 – Vergoeding bij bemiddeling
a. De Opdrachtgever is de volledige vergoeding (ook loon of honorarium genoemd) voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, tussen de Opdrachtgever die zijn object heeft laten opnemen op de website van ASTICON NV en een derde, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door ASTICON NV verleende diensten of deze afwijkt van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht/opdrachtbevestiging.
b. De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand is gekomen na het einde van de overeenkomst van opdracht, om welke reden dan ook, omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met bepalingen uit deze algemene voorwaarden in het bijzonder ten aanzien van de looptijd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van of verband houdt met de door ASTICON NV verrichte diensten. Voorgaande geldt eveneens in het geval de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten ASTICON NV om met derde(n) onderhandelingen heeft gevoerd met als doel zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod tot aangaan van een overeenkomst, de Opdrachtgever bij aanvaarding de overeenkomst niet gestand doet of afwijst zonder een objectief bepaalbare deugdelijke motivering te verstrekken, of door niet aan de derde toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen overeenkomst tot stand komt. Bovengenoemd ‘verband houden’ wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen 3 maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van 3 maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop ASTICON NV de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
c. Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de website van ASTICON NV na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van ASTICON NV en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.
d. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van ASTICON NV op vergoeding onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op vergoeding daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
e. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen ASTICON NV en opdrachtgever zijn overeengekomen, aan de hand van de standaard tarievenlijst die ASTICON NV hanteert, en/of in deze voorwaarden is bepaald. Wanneer een verplichting tot vergoeding overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel ontstaat na het einde van de opdracht, en ASTICON NV nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de vergoeding een door ASTICON NV naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
f. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gekocht, gehuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
g. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen vergoeding verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de vergoeding worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
h. Ingeval ASTICON NV door toedoen van de opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag een vergoeding in rekening moet worden gebracht, heeft ASTICON NV het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de opdrachtgever de op deze wijze berekende vergoeding verschuldigd.
i. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de vergoeding verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
a. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ASTICON NV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ASTICON NV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ASTICON NV zijn verstrekt, heeft ASTICON NV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan ASTICON NV ter beschikking heeft gesteld.
b. ASTICON NV voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit.
c. ASTICON NV draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van ASTICON NV, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
d. ASTICON NV zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien ASTICON NV bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.
e. Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door ASTICON NV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van ASTICON NV. Het is ASTICON NV toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Hoofdelijke aansprakelijkheid indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
f. De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan ASTICON NV doorkruisen en/of die ASTICON NV in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.
g. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan ASTICON NV behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten ASTICON NV om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe geen onderhandelingen. Indien de opdrachtgever in strijd hiermee handelt, laat dit het verschuldigde honorarium onverlet
h. ASTICON NV onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat ASTICON NV aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt ASTICON NV met, naar haar keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. ASTICON NV opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten.

Artikel 10 Looptijd
a. De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan ASTICON NV is verstrekt. De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid, door teruggaaf door ASTICON NV, door intrekking door ASTICON NV of de Opdrachtgever.
b. ASTICON NV heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet de uit de opdracht voortvloeiende verplichting, om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden.

Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens
c. een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk isvan een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
d. De Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst tot opdracht op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, of e-mail met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden
e. ASTICON NV is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging op te zeggen op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd (en derhalve niet uitsluitend):
• de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene bepalingen dan wel met andere tussen ASTICON NV en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van ASTICON NV op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
• in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
• indien er naar het oordeel van ASTICON NV sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen ASTICON NV en de Opdrachtgever;
• indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
• indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Suriname en dit onoverkoombare problemen oplevert voor ASTICON NV;
• indien blijkt dat de Opdrachtgever aan ASTICON NV onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien ASTICON NV met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
• indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van ASTICON NV tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
f. Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 11 – Aanbetaling, betaling en vergoeding
a. Nadat opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling heeft verstrekt aan ASTICON NV en partijen een aanbetaling zijn overeengekomen, zal opdrachtgever een aanbetaling doen bedrage van €100,- (zegge honderd euro) exclusief omzetbelasting. Indien een aanbetalingniet nadrukkelijk is overeengekomen, hoeft geen aanbetaling te worden gedaan.
b. De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden, omvat niet de vergoeding van de door ASTICON NV gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
c. De Opdrachtgever dient uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn (bij verhuur) of uiterlijk tegelijk met de overdracht (in geval van koop), de vergoeding en onkosten aan ASTICON NV te voldoen, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.
d. Indien de Opdrachtgever een vergoeding en onkosten verschuldigd is aan ASTICON NV, terwijl de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of tot stand is gekomen op een wijze zoals bedoeld in artikel 7, maar geen duidelijke afspraak is gemaakt met betrekking tot de termijn van betaling, dan dient betaling te geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.
e. Bij niet-betaling van de vergoeding en kosten geraakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van €250,-.
f. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ASTICON NV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk of digitaal anders door ASTICON NV is aangegeven.
g. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
h. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
i. ASTICON NV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente
j. De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.
k. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ASTICON NV door hem aan ASTICON NV verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat ASTICON NV aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel zal worden.
l. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ASTICON NV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
m. ASTICON NV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan ASTICON NV verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en verjaring
a. ASTICON NV sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan ASTICON NV zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld is aan te merken.
b. ASTICON NV kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met ASTICON NV of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ASTICON NV.
c. ASTICON NV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ASTICON NV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, alsmede alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting(en) en/of doen van onjuiste voorstelling van zaken.
d. Mocht ASTICON NV onverhoopt aansprakelijk zijn voor een gebeurtenis bij de uitvoering van de opdracht – waaronder begrepen een nalaten -, dan is de aansprakelijkheid van ASTICON NV beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van €1.000,- of, indien de reeds aan ASTICON NV betaalde vergoeding voor de werkzaamheden hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van €3.000,-.
e. Iedere aansprakelijkheid van ASTICON NV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
f. De Opdrachtgever vrijwaart ASTICON NV tegen alle aanspraken op schadevergoeding van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, ter zake van schade die op enigerlei wijze samenhangt of is ontstaan door de werkzaamheden die door ASTICON NV voor de Opdrachtgever worden verricht of zijn verricht, ook in het geval dat deze schade is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde diensten van ASTICON NV, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van ASTICON NV.
g. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen of blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ASTICON NV gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ASTICON NV daardoor direct of indirect ontstaan.
h. ASTICON NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van ASTICON NV in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
i. Gezien het feit dat het internet bestaat uit een groot aantal digitale knooppunten met menselijke tussenkomst, evenals dat het geval is bij lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via deze netwerken mogelijk vrij toegankelijk is. ASTICON NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ASTICON NV doet er alles aan verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.
j. ASTICON NV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
k. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan ASTICON NV. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die ASTICON NV als gevolg daarvan lijdt.
l. Alle aanspraken jegens ASTICON NV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ASTICON NV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13 – Kosten
a. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die ASTICON NV ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient ASTICON NV tevoren met de opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
b. Onverminderd het in lid 1 van dit artikel gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan ASTICON NV een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding bedraagt €250,- exclusief omzetbelasting.
c. De opdrachtgever en ASTICON NV kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in lid 2 van dit artikel van toepassing verklaren voor het geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Artikel 14 – Koopsom, huursom
a. Indien de hoogte van het honorarium afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan: het totale geldbedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting;
b. Met koop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
• van huurkoop;
• van koop op afbetaling;
• van grondhuur of erfpacht.
c. Indien de hoogte van het honorarium afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan: het totale geldbedrag dat huurder en verhuurder als zodanig overeenkomen inclusief eventueel overeengekomen bijdrage(n) voor energie, gas, water, meubels etc.. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt onder huursom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting;

Artikel 15 – Overmacht
a. Indien ASTICON NV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, zal ASTICON NV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel ASTICON NV als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten
b. Voor zover ASTICON NV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASTICON NV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 17 – Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
b. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak ASTICON NV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ASTICON NV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ASTICON NV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom
a. Alle door ASTICON NV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ASTICON NV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

b. Alle op de website of andere media van ASTICON NV of betaald door ASTICON NVgeplaatste uitingen, inclusief foto’s en teksten, zijn intellectueel eigendom van ASTICON NV.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ASTICON NV partij is, is uitsluitend Surinaams recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
c. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Paramaribo. Indien ASTICON NV een beroep doet op deze bepaling, heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te Paramaribo te kiezen.

Artikel 20 – Overige bepalingen
a. Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.
b. Voor zover in deze algemene bepalingen en/of overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene bepalingen en/of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.
c. ASTICON NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. ASTICON NV zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 14 dagen na schriftelijke of digitale bekendmaking in werking.
d. Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.
e. Indien enige bepaling in de tussen ASTICON NV en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

Contact Gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

ASTICON NV
Yvonne.M.Mohabir
Direkteur
Telefoon: (+597) 410977
Email: info@asticonnv.com